Algemene voorwaarden

  1. privacy voorwaarden en algemene voorwaarden

Disclaimer

Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de website, word je geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden. 

Informatie

De informatie beschikbaar op of via de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op de website is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies. Het gebruik van informatie op de website en eventuele beslissingen, die je op basis van die informatie neemt, gebeuren onder jouw eigen verantwoordelijkheid. Bij acute gezondheidsklachten of verergering van gezondheidsklachten adviseren wij je om direct contact op te nemen met een arts.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. The Human Way CV/ LiVe Coach kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kun je de webmaster of The Human Way CV/ LiVe Coach contacteren.

Onderbrekingen

The Human Way CV/ LiVe Coach tracht onderbrekingen in het raadplegen van de website zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan The Human Way CV/ LiVe Coach niet garanderen dat de website volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover The Human Way CV/ LiVe Coach geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. The Human Way CV/ LiVe Coach biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege The Human Way CV/ LiVe Coach met of van deze websites of van hun inhoud.

Indien je op je eigen website hyperlinks wilt creëren naar de website, vragen wij je eerst contact op te nemen met de webmaster of met The Human Way CV/ LiVe Coach.

Aansprakelijkheid

The Human Way CV/ LiVe Coach kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de gepubliceerde informatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. The Human Way CV/ LiVe Coach garandeert echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

The Human Way CV/ LiVe Coach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie. The Human Way CV/ LiVe Coach is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Evenmin is The Human Way CV/ LiVe Coach aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Het is mogelijk dat de website een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en The Human Way CV/ LiVe Coach is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

The Human Way CV/ LiVe Coach verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Intellectuele eigendomsrechten

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van The Human Way CV/ LiVe Coach. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Privacy

Privacy

De privacyclausules hierna zijn van toepassing op de website en op alle internetinitiatieven van The Human Way CV/ LiVe Coach.

The Human Way CV/ LiVe Coach, de verantwoordelijke voor de verwerking, hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Door het verstrekken van je persoonsgegevens op de website geef je aan The Human Way CV/ LiVe Coach, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Bezoekers van de website kunnen zich via de website registreren. De persoonsgegevens die je bij de registratie ingeeft, worden door The Human Way CV/ LiVe Coach opgenomen in haar klantenbestand.

Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel de door jouw gevraagde informatie of publicaties te verstrekken en/of te bezorgen. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij je de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie

The Human Way CV/ LiVe Coach legt logbestanden aan van het gebruik van de website op basis waarvan statistieken worden gegenereerd ten behoeve van een anonieme analyse van dit gebruik.

The Human Way CV/ LiVe Coach verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomend geval noodzakelijk zijn voor voornoemde doeleinden.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Volgende gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor jouw: naam, voornaam, geboortedatum, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres. Indien je dat wenst, kan je je hiertegen op elk ogenblik verzetten.

Het is ons beleid om geen gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn aan derden te verkopen of te verhuren.

Gegevens van minderjarigen

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van onze diensten. Indien je minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij je om geen persoonsgegevens aan ons over te maken.

Uw rechten

Je krijgt steeds toegang tot je persoonsgegevens en je kan deze op juistheid controleren en/of verbeteren. Je kan je gegevens tevens laten verwijderen. Hiertoe kan je contact opnemen met de webmaster of met The Human Way CV/ LiVe Coach.

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat je geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Cookies

De website gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar jouw browser stuurt en dat nadien op je eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door jou gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard; je vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien je het gebruik van cookies uitschakelt in je browser, kunnen wij je geen correcte werking van de website garanderen.

Wijzigingen Privacy Statement

The Human Way CV/ LiVe Coach behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen conform de geldende privacyregels.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1.     The Human Way CV, in de hoedanigheid van LiVe Coach, met maatschappelijke zetel te Kortemansstraat 145, 1730 Asse is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0734.435.005. Het BTW nummer is BE0734.435.005. Telefoon: +32(0)495/89.85.02 E-mail: info@livecoach.be. Website: www.livecoach.be.

1.2.     Alle door LiVe Coach afgesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden.

1.3.     Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen LiVe Coach en de klant, die bij bestelling erkent deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

Artikel 2 Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1.     Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege LiVe Coach. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door LiVe Coach werden bevestigd. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2.     De bestellingen gemaakt via de website www.goestingingezondheid.be binden de klant op dezelfde wijze als bestellingen die gemaakt zijn via bestelbonnen, e-mail of op andere wijze.

2.3.     Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

2.4.     Ondanks het feit dat de website van LiVe Coach met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden LiVe Coach niet. LiVe Coach is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant vragen heeft over het aanbod, de prijs, de maten, kleuren, beschikbaarheid of leveringstermijn van bepaalde producten of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie is het aangewezen dat de klant steeds voorafgaand aan de aankoop contact  opneemt met LiVe Coach op het e-mailadres info@goestingingezondheid.be.

2.5.     Elke annulering van een bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Een annulering is slechts geldig indien zij uitdrukkelijk is aanvaard door LiVe Coach. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de voorziene prijs van de bestelling, tenzij LiVe Coach een hogere schade aantoont.

2.6.     Elke wijziging van een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van LiVe Coach. LiVe Coach is in dit geval gerechtigd de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen. Prestaties die reeds werden geleverd, moeten vergoed worden.

2.7.     Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst / levering

3.1.     LiVe Coach besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor LiVe Coach, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot het betalen van een boete of schadevergoeding door LiVe Coach, tot ontbinding van de overeenkomst of tot weigering om het product in ontvangst te nemen.

3.2.     De klant bezorgt aan LiVe Coach in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst.  Indien de nodige gegevens niet tijdig aan LiVe Coach worden verstrekt, heeft LiVe Coach het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3.3.     Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. LiVe Coach behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

Artikel 4 Prijs

4.1.     De overeenkomst is gesloten aan de bij de bestelling vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de prijs die bevestigd werden door LiVe Coach. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het plaatsen van de bestelling en de datum van de levering van de diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2.     Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekering e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

Artikel 5 Betaling

5.1.     De facturen van LiVe Coach zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op het ogenblik van de ontvangst van de goederen en/of diensten.

5.2.     Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3.     In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft LiVe Coach het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

5.4.     Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van LiVe Coach, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 6 Overmacht

6.1.     Indien LiVe Coach de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft LiVe Coach het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

6.2.     Indien LiVe Coach bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is LiVe Coach gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1.     Alle klachten in verband met de geleverde diensten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval gemeld worden binnen 8 kalenderdagen na de definitieve oplevering ervan door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen op straffe van verval gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan, eveneens door middel van een aangetekende brief, op straffe van verval.

7.2.     In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft LiVe Coach de keuze om de gebreken te herstellen conform de bestelling of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3.     De schadevergoeding waartoe LiVe Coach op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelling bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op een dergelijke vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4.     LiVe Coach zal niet aansprakelijk kunnen gehouden worden voor gevolgschade en/of onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving.

Artikel 8 Verzakingsrecht

In het kader van verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen en de verpakking op eigen risico en kosten, in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat terugsturen naar LiVe Coach, Kortemansstraat 145, 1730 Asse, België. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven, worden niet teruggenomen en de koper kan zich in dat geval niet beroepen op het verzakingsbeding.

LiVe Coach behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

Artikel 9 Overdracht van rechten

De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen opzichtens LiVe Coach heeft voldaan. LiVe Coach behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke interesten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke LiVe Coach niet zou hebben gecontracteerd.

LiVe Coach behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant. De doorverkoop door de klant van de niet-betaalde goederen heeft bovendien van rechtswege de overdracht van de schuldvordering van de klant op de derde aan LiVe Coach tot gevolg, zodat deze laatste over een rechtstreeks vorderingsrecht beschikt ten aanzien van deze derde.

Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz.

Niettegenstaande het voorziene eigendomsbehoud, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering.

Artikel 10 Persoonsgegevens

Door te bestellen via de website van LiVe Coach, staat de Koper uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. LiVe Coach zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11.1. De voor of na de totstandkoming van de bestelling aan de klant ter hand gestelde stukken en documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten blijven eigendom van LiVe Coach. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gekopieerd of vermenigvuldigd.

11.2.  De volle eigendom van intellectuele rechten op de door LiVe Coach verstrekte concepten of ontwerpen blijft bij LiVe Coach, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

11.3. LiVe Coach is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 Geschillenregeling

12.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door LiVe Coach van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

12.2. Het is de klant verboden om zijn rechten en verplichtingen onder de met LiVe Coach afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LiVe Coach. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

12.3. Een eventueel in gebreke blijven van LiVe Coach om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

12.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

12.5. In de relatie tussen LiVe Coach en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door LiVe Coach worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement Vlaams-Brabant, afdeling Leuven onverminderd het recht voor LiVe Coach om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.